เที่ยวต่างประเทศครั้งแรกควรรู้ Visa on Arrival คืออะไร ?

ในปัจจุบันมีผู้นิยมท่องเที่ยวต่างประเทศมากมาย ซึ่งในปัจุบันนั้นสายการบินนั้นมีราคาตั๋วที่ถูกลงกว่าเมื่อก่อนมากรวมถึงมีโปรโมชั่นต่างๆออกมามากมาย ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยพร้อมตีตั๋วเดินทางไปเที่ยวในประเทศที่ใฝ่ฝันมากมาย แต่ทีนี้ต้องรู้ก่อนว่าบางประเทศนั้นต้องมีการขอ VISA เพื่อเข้าประเทศนั้นๆ บางประเทศนั้น Free Visa ทั้งนี้มีวีซ่าอีกประเภทหนึ่งคือ Visa on Arrival เป็นการขอวีซ่าอีกประเภทหนึ่งซึ่ง Visa on Arrival คืออะไรมีข้อดีอย่างไร

Visa on Arrival เป็นวีซ่าประเภทหนึ่งที่สามารถขอได้จากช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. ในประเทศ และจะได้รับเมื่อเดินทางไปถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง เราจะได้รับจุดตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนั้นๆ วีซ่าประเทศนี้นักท่องเที่ยวสามารถขอได้เลย ณ ช่องทางตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้า

สำหรับ Free Visa คือประเทศที่ได้รับการยกเว้นในการตรวจตราในประเทศนั้นๆ ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่ Free Visa จะมีเพียงหนังสือเดินทาง และแผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พักที่ชัดเจน สำหรับประเทศไทยนั้นมีประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นได้ ในปัจจุบันมี 29 ประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ทั้งนี้แม้ว่าในประเทศที่ไม่ขอวีซ่าสำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อผู้เดินทางไปถึงประเทศนั้นๆจะต้องอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตม. ด้วย หากผู้เดินทางมีการเตรียมเอกสารการเดินทางครบถ้วนตามความประสงค์จะได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศนั้นๆได้ ซึ่งผู้เดินทางต้องศึกษากฏระเบียบ ข้อบังคับ ของประเทศนั้นๆให้ถี่ถ้วนด้วย